WarGame

Wargame

Głównym celem Wargame jest umożliwinie sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem Aplikacji Webowych. Cały konkurs składa się z kilku zadań z określonym celem. Każde zadanie złożone jest z kilku etapów o różnym stopniu trudności. Po wykonaniu zadania należy przekazać wynik za pomocą specjalnej formatki. Liczy się liczba rozwiązanych zadań i czas. Do atakuuu!

Regulamin:

Postanowienia ogólne Organizatorami gry (dalej “Wargame”) są Przemysław Skowron, Filip Palian oraz CONFidence 2008 (dalej “Organizatorzy”).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie. W Wargame może wziąć udział dowolna liczba uczestników, która jest ograniczona jedynie możliwościami technicznymi Organizatorów.

Zasady przystąpienia do Wargame

a) Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki (rejestracja jest równoznaczna z jego akceptacją).

b) Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

c) Uczestnik I etapu zarejestruje się na stronie Wargame w terminie od 12 do 15 maja 2008 roku.

d) Uczestnik II etapu będzie lub jest uczestnikiem konferencji CONFidence 2008.

e) Uczestnik deklaruje się, że nie będzie starał się doprowadzać do unieruchomienia serwera jak i zadań Wargame (Odmowa Usługi).

f) Uczestnik wyraża zgadę na to, że cała jego interakcja z serwerem Wargame będzie logowana, a zebrane w ten sposób informacje będą wykorzystane przez Organizatorów w dowolny sposób (zebrane logi zostaną zanonimizowane).

Wargame, punktacja i wyłonienie zwycięzców

a) Wargame odbędzie się w dwóch niezależnych od siebie etapach w następujących terminach: 13-16 maj 2008 , I etap; 16 maj 2008 (od godziny 15.00 do 19.00), II etap.

b) Uczestnicy w trakcie całego Wargame, zarówno podczas I jak i II etapu, mogą korzystać z własnych stacji roboczych i z własnego oprogramowania rozwiązując zadania.

c) W trakcie trwania II etapu Wargame, Organizatorzy udostępnią zadania na serwerze dostępnym przez Wi-Fi jak i kablu (RJ-45).

d) Zadania oraz wszelkie niezbędne informacje zostaną podane w momencie rozpoczęcia danego etapu Wargame-a.

e) Każdemu uczestnikowi zostanie przyporządkowany unikalny identyfikator. W tym celu uczestnik powinien wypełnić formularz, który będzie udostępniony na stronie Wargame (dotyczy obu etapów). Dodatkowo dla uczestników II etapu, którzy nie uzyskali identyfikatora w I, będzie możliwość pobrania identyfikatora przy stoisku z hostessami ;-)

f) Uczestnik zdobywa punkty poprzez skutecznie przeprowadzony atak, określony dla każdego zadania oraz po wypełnieniu formularza odpowiedzi udostępnionego przez Organizatorów.

g) Zwycięża uczestnik który zdobędzie największą ilość punktów.

h) Jeżeli po upływie regulaminowego czasu Wargame nie zostanie wyłoniony zwycięzca wg kryteriów z punktu g), wtedy zwycięzcą zostaje uczestnik, który osiągnął dany wynik w najkrótszym czasie (zgłosił go pierwszy).

i) Ostateczną decyzję o przyznaniu punktu i wyłonieniu zwycięzcy podejmuje komisja sędziowska.

Nagrody

a) Nagrody rzeczowe ustala i przyznają Organizatorzy.

b) Nagrody nierzeczowe nie są przyznawane.

c) Nagrody przyznawane są pierwszym 10 uczestnikom z najlepszymi wynikami oraz wszystkim pozostałym uczestnikom, aż do wyczerpania nagród.

d) Uczestnikowi, który otrzymał nagrodę nie przysługuje prawo wymiany tejże nagrody na równowartość w gotówce czy jakąkolwiek inną nagrodę.

Komisja sędziowska

a) Komisja sędziowska będzie składać się z trzech członków wytypowanych przez Organizatorów.

b) Komisji sędziowskiej będzie przewodził sędzia główny wytypowany przez Organizatorów.

c) Żaden członek komisji sędziowskiej nie może brać udziału w Wargame jako uczestnik.

Postanowienia końcowe

a) Wszelkie spory nie dające się rozwiązać na podstawie niniejszego regulaminu będzie rozstrzygać komisja sędziowska.

b) Wszelkich dodatkowych informacji będzie udzielać komisja sędziowska.

c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia danego zadania lub całego Wargame w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

d) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia uczestnika w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

e) Nie przestrzeganie przez uczestnika warunków zawartych w niniejszym regulaminie będzie skutkowało jego dyskwalifikacją.